05/29/2024

Prawo (d)o AAC

Dziś kilka słów, o tym, że komunikacja jest prawem a nie przywilejem. Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie przepisy regulują wprowadzanie AAC osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi- przeczytaj do końca.

Ostatnio dostałam wiadomości, w których były głosy o tym, że nie zawsze to rodzic ma lęk przed wprowadzeniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej, ale opór “siedzi” w terapeutach….Tak, zdaję sobie z tego doskonale sprawę!

Biję brawa Rodzicom, za świadomość, otwartość na nowe, za walkę. To dla mnie jako terapeuty jest mega budujące. ???

Natomiast postawa specjalistów mnie rozczarowuje, gdyż to my-terapeuci mamy być drogowskazem wypełnionym najaktulaniejszą wiedzą i to my mamy wspierać rodziców, dziecko, rodzinę, wskazywać najlepszą ścieżkę.

Zarówno terapeuci, jak i rodzice potrzebują uświadomić sobie, że:

Komunikacja jest prawem, a nie przywilejem.

Także komunikacja wspomagająca i alternatywna. Także komunikacja małego dziecka. Zatem zarówno placówki, jak i rodzice powinni połączyć siły, aby to prawo realizować.

Photo by krakenimages on Unsplash

Aktualne przepisy mówią:

  1. W orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinien znajdować się opis systemu komunikacyjnego, z jakiego korzysta dziecko oraz informacje o niezbędnym sprzęcie i środkach dydaktycznych, jakie należy zapewnić podopiecznemu.
  2. W trakcie badań diagnostycznych poradnie i specjaliści są zobowiązani do korzystania z pomocy komunikacyjnych dziecka, a także z jego narzędzi AAC
  3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) powinien określać zakres działań nakierowanych na rozwijanie umiejętności komunikowania się (także z wykorzystaniem AAC).
  4. Na zajęciach rewalidacyjnych należy uwzględnić rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Zapisy te możesz znaleźć w:

Ponadto Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Artykule 2 podaje:

(…) “Komunikacja” obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Braille’a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne multimedia, jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka uproszczonego, lektora oraz formy rozszerzone (augmentatywne) i alternatywne, w tym dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną. “Język” obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne formy przekazu niewerbalnego.

Natomiast  Artykuł 21 jasno mówi o prawie do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji. 

Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, między innymi poprzez:

(a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów,

(b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille’a, komunikacji rozszerzonej (augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru,

(c) nakłanianie instytucji prywatnych, które świadczą usługi dla ogółu społeczeństwa, w tym przez Internet, do dostarczania informacji i usług w formie dostępnej i użytecznej dla osób niepełnosprawnych,

(d) zachęcanie środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji przez Internet, do zapewnienia, by ich usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych,

(e) uznanie i popieranie korzystania z języków migowych.

Zatem , jeśli zależy Ci na wspieraniu komunikacji dziecka z wykorzystaniem interwencji AAC, pamiętaj, że to nie fanaberia, wymysł tylko realna POMOC i PRAWO człowieka. Każdego. Także małego. Dokumenty mówią o tym jasno.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, zapytać o coś, zachęcam do napisania lub zostawienia komentarza.

Dużo MOCY! 

Views: 1701

Dodaj komentarz